30 mei 2010

De PVV op de libertarische toetssteen

Lees eerst het artikel op Vrijspreker.nl.

En dan hier de toessteen volgens methode DeMuis:

I Preventief fouilleren in het hele land

Mensen die geen misdaad hebben gepleegd dienen met rust gelaten te worden. – 1 karaat

II Kraken verbieden

+ 1 karaat

Natuurlijk. Kraken is het schenden van eigendomsrechten.

III Afschaffen verjaring van gewelds- en zedenmisdrijven

Natuurlijk. Het verstrijken der jaren maakt een misdrijf niet minder een misdrijf. + 1 karaat

IV Vrouwenbesnijdenis zwaar bestraffen

+ 1 karaat

V Verbied de boerka en de koran, belast hoofddoekjes

Mensen dienen zelf te bepalen hoe zij zich wensen te kleden, mits geen anti westerse HAAT kledij waarmee fascistische moslims zich soms uitdossen. Mensen zijn ook zelf verantwoordelijk voor de gevolgen die een bepaalde kledingstijl met zich meebrengt. Zo is het denkbaar dat een juwelier alarm slaat zodra er iemand zijn zaak binnen komt die het gezicht bedekt heeft. Een boek dient men niet te verbieden, tenzij die met geweld oproept tot anti-westers gedrag. + 3 karaat

VI Eerst tien jaar wonen en werken in Nederland, dan pas recht op een uitkering. Alleen uitkeringen voor wie goed Nederlands spreekt

De PVV vindt de verzorgingsstaat blijkbaar erg belangrijk. En zo is dat! + 1 karaat

VII Stop de overheidspropaganda (tegen het roken, voor de klimaathysterie)

Goed plan. + 2 karaat

VIII Staak de donaties aan het subsidienetwerk van links

Goed plan. Maar mijns inziens hoort men de donaties aan elk subsidienetwerk te staken. + 1 karaat

IX Intrekken uitkering bij geweld tegen personeel sociale dienst

De PVV vindt de verzorgingsstaat heel erg belangrijk. En terecht! +1 karaat

X Voorlopig geen uitbreiding marktwerking ziekenhuissector

De hele idee van marktwerking is fout. Als politici het woord ‘marktwerking’ gebruiken wordt er namelijk uit gegaan van een omvangrijke overheid. – 1 karaat

XI Vrijheid van onderwijs is een grondrecht

Inderdaad! Scholen dienen zelf te mogen bepalen welk onderwijs zij wensen te geven en welk beleid de school wil voeren. Tenzij ze oproepen tot haat jegens hun gastland. De islamieten doen dat altijd, standaard, zo zijn die fascisten nu eenmaal. - 1 karaat

XII Op de basisschool taal en rekenen centraal stellen

Scholen dienen zelf te mogen bepalen welk onderwijs zij wensen te geven en welk beleid de school wil voeren. Maar wel met het bovenstaande in acht genomen en uitgaande van een waarborging van minimale kwaliteit, waar rekenen en taal natuurlijk ook bijhoren. +2 karaat

XIII De Canon van onze vaderlandse geschiedenis verplichten op school

Scholen dienen zelf te mogen bepalen welk onderwijs zij wensen te geven en welk beleid de school wil voeren. De canon is echter een minimale vereiste, omdat iedereen over een basiskennis van onze geschiedenis moet beschikken + 2 karaat

XIV Op elke school en elk overheidsgebouw moet onze vlag wapperen

Scholen dienen zelf te mogen bepalen welk onderwijs zij wensen te geven en welk beleid de school wil voeren. En omdat we in Nederland wonen, dienen de Nederlandse waarden uitgedragen te worden, vooral op school. Want Nederland staat voor vrede, vrijheid en democratie. + 2 karaat

XV Terugdraaien rookverbod

Goed plan. Caféhouders dienen zelf te mogen bepalen welke regels er in het café gelden. + 1 karaat

XVI Tegengaan van oneerlijke concurrentie van de overheid met bedrijven

De concurrentie van de overheid met bedrijven is, aangezien de overheid zichzelf allerlei privileges toe kent, hoe dan ook oneerlijk. + ½ karaat

XVII Handhaaf de hypotheekrenteaftrek en huursubsidie

De PVV wil mensen aanzetten schulden te maken. – 1 karaat

XVIII Ontwikkelingshulp beperken tot noodhulp, handelsbarrières afschaffen

Ik kan hier geen vol karaat aan toekennen. Ook noodhulp van overheidswege dient namelijk te worden afgeschaft. + ½ karaat

XIX Stop klimaatsubsidies

+ 1 karaat

XX Weg met de welstandcommissies

Ja, mensen dienen zelf te bepalen wat zij doen met, de buitenkant van, hun huis. + 1 karaat

XXI Verbod op ritueel slachten

+ 1 karaat

XXII Aanleg van meer en bredere wegen

Wegenaanleg is geen overheidstaak. Om met Andre te spreken, weg-socialisme: weg ermee. Wat een onzin, natuurlijk is wegen aanleggen een overheidstaak + 2 karaat

XXIII Minder wet- en regelgeving: één regel erbij, twee er vanaf

Minder wet-en regelgeving staat niet gelijk met minder invloed van regulering. Twee regels afschaffen die allang in onbruik zijn geraakt en één regel erbij waardoor vreedzame menselijke handelingen ernstig bekneld worden zal geen vooruitgang richting meer vrijheid betekenen. Maar we snappen natuurlijk heel goed wat er bedoeld wordt + 1 karaat

XXIV de AOW blijft op 65 jaar, geen dag later

De AOW dient te worden gehandhaafd.+ 2 karaat

Aantal karaat in de plus: 27

Aantal karaat in de min: 4

Eindstand: + 23 karaat

Zeer Verstandig (conservatief)

de Muis

.