30 december 2010

1 in 3 UK College Muslims Support Killing for Islam, 40% Want Sharia


Aan de 'non-believers', meestal linksmenschen: neem het probleem serieus en schiet daar mee op in 2011 voordat het te laat is (als het niet al te laat is ...).

“dying while fighting Jihad is one of the surest way to paradise.” Dit zeggen hoog opgeleide, goed geintergreerde moslims in het westen. Lees het artikel hier.

.

28 december 2010

Tora ook voor ons van kracht

17 Denk niet dat ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen. 18 Ik verzeker jullie: zolang de hemel en de aarde bestaan, blijft elke jota, elke tittel in de wet van kracht, totdat alles gebeurd zal zijn.
.

27 december 2010

Moskou brandt

"..Nieuw is, dat in Moskou nu ook de kunstenaarsscene in verzet komt tegen de bouw van moskeeën. De aanblik van schreeuwende schapen, waarbij levend de koppen werden afgesneden, was vermoedelijk zelfs teveel voor hun tolerantie.."

Artikel 7
.

26 december 2010

Snowfalls are now just a thing of the past

By Charles Onians

Monday, 20 March 2000


Britain's winter ends tomorrow with further indications of a striking environmental change: snow is starting to disappear from our lives.

Sledges, snowmen, snowballs and the excitement of waking to find that the stuff has settled outside are all a rapidly diminishing part of Britain's culture ...

.

We waarderen onze eigen tradities niet

Op veel plaatsen in de wereld worden christenen met de dood bedreigd. Het is beschamend hoe weinig dat onze publieke opinie verontrust.

In Afrika staan met de kerst o.a. deze ietwat aangebrande Christenen op het menu. Speciaal bereid door moslims op de islamitische barbeque:Om de vrede van de islam nog maar eens in herinnering te halen:

www.anglicandioceseofjos.org

De uitroeiing is in volle gang en bijna voltooid. Je hoort hier niemand over...

Eet smakelijk deze kerst.

.

24 december 2010

iets veranderd?

zaterdag 29 september 2007 11:33 / 320 reacties

Asiel en immigratie: Nederland blijft naïef

Wie kwaad wil, komt Nederland heus wel binnen. Het Nederlandse recht, Nederlandse instanties en gesubsidieerde hulpverleners helpen hen daarbij. Zowel door steun als door nalatigheid

Syp Wynia

Sietse Fritsma was zes jaar ambtenaar bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst, de dienst die alle aanvragen voor een verblijfsvergunning beoordeelt. Hij was zo ontsteld over wat hij daar aantrof, dat hij zich, met zijn verworven kennis, aanmeldde als Kamerlid voor de PVV van Geert Wilders. Sinds november zit hij in de Tweede Kamer en nu komt hij met een boek waarin hij zijn ervaringen bij de IND heeft gebundeld.

Fritsma's waarnemingen zijn geanonimiseerd en dus oncontroleerbaar, al is er vooralsnog weinig reden om aan zijn bevindingen te twijfelen. Fritsma is natuurlijk een bevoorrechte getuige, maar veel Nederlanders hebben soortgelijke ervaringen.

Fritsma vertelt dat Marokkanen steeds, tot acht keer toe, weer een nieuwe huwelijkspartner uit het herkomstland halen en scheiden zodra de nieuwe 'partner' een eigen verblijfsvergunning heeft. Waarna ook de partner weer eigen partners ophaalt. Er blijkt geen enkele belemmering.

Misbruik
Hij vertelt over het misbruik van de vergunningaanvraag: zolang die loopt kan de betrokkene blijven en zelfs van sociale voorzieningen genieten. Opvallend vaak verdwijnen verblijfsvergunningen, die vervolgens blind opnieuw worden verstrekt, zelfs aan mensen die geen verblijfsrecht hebben.

Advocaten weten dat het stapelen van aanvragen uiteindelijk tot succes leidt, waardoor ook een hardnekkige crimineel kan blijven, zogenaamd omdat hij op een medische behandeling wacht. Als de IND het te druk heeft worden hele stapels aanvragen maar helemaal toegekend. Enzovoorts, enzovoorts.

Naïef land
Het beeld dat uit Fritsma's bevindingen oprijst is dat van een naïef land, dat ongewenste immigranten op alle mogelijke manieren rechten verschaft en niet bestand is tegen malafide praktijken.

Waar Fritsma zich richt op de familiemigratie – tien keer zo groot als de asielmigratie, zo becijfert hij – maakte de Nationale Ombudsman zich de afgelopen week wederom druk over de asielzoekers die het slachtoffer zouden zijn van de Nederlandse ambassades in het buitenland.

Ombudsman Alex Brenninkmeijer was gealarmeerd door asieladvocaten en VluchtelingenWerk. De ambassades zouden onzorgvuldig zijn bij het natrekken van de sporen van mensen die asiel hebben aangevraagd in Nederland, als gevolg waarvan 80 procent van de betrokkenen geen asiel hadden gekregen.

Heel twijfelachtig
Het is overigens vreemd dat Brenninkmeijer dat veel vindt, want van het totale aantal asielaanvragen blijkt een nog veel lager percentage terecht. Uiteindelijk blijft overigens, net zo makkelijk, meer dan de helft. Het is ook heel twijfelachtig dat uitgerekend Nederlandse ambassades onzorgvuldig zouden zijn, want er is geen klein land dat zo'n uitgebreid, wereldwijd consulair netwerk heeft. De nog steeds onevenredig hoge asielstroom naar Nederland wijst er ook al niet op dat asielvragers het hier extra moeilijk zouden hebben.

De moraal van dit verhaal? Immigranten uit verre landen, met een vaak afwijkende taal en cultuur met weinig perspectief op een zinvolle bijdrage aan Nederland worden op alle mogelijke manieren in staat gesteld zich in Nederland te vestigen. Het Nederlands recht, Nederlandse instanties en gesubsidieerde Nederlandse advocaten en hulpverleners helpen daarbij, zowel door inzet als door nalatigheid.

Lachertje
Het officiële, restrictieve Nederlandse immigratiebeleid is daardoor in de praktijk vaak een lachertje. Het recht staat zo, in ieder geval in de praktijk, veelal niet aan de kant van Nederland en de Nederlanders, maar aan de kant van de misbruikende binnenkomer.

Elsevier
.

hoofddoek = schaamlap

Achteruitgang 3.0: de hoefddoek wordt in ons land gewoon getolereerd alsof het een nieuw mode verschijnsel betreft. Het gaat echter om een schaamlap. Hoofdhaar = schaamhaar. Wat zijn die KUT moslims toch vreselijk achterlijk.

Annelies van der Veer schrijft daar een treffend stukje over..

23 december 2010

22 december 2010

PvdA for Sharia for Holland?

Voormalig parlementariër Samira Bouchibti (PvdA) steunt de facebook-groep die de democratie wil vervangen door de wet van Allah.

HVV


.

18 december 2010

gaat 'hydrofracking' ons redden?

Het behoort tot de dagelijkse parate wijsheid van de Nederlander: de fossiele brandstoffen raken op!. Iedereen zegt dat, alhoewel,...lees verder.
.

waarheid over buitenlandse zaken

Dank u, voorzitter. Ik begin mijn bijdrage graag met een woord van dank en erkenning aan de politicus van het jaar, aan Geert Wilders. Het is voor mij een grote eer in zijn team te mogen meewerken aan een beter Nederland en een betere wereld.

Voorzitter, de fractie van de PVV gedoogt het kabinet in het belang van de Nederlandse bevolking. Dat betekent een overeenstemming op tal van dossiers. Maar op het beleidsterrein van buitenlandse zaken zijn wij op een aantal punten overeengekomen 'to agree to disagree'. De PVV-fractie gaat echter niet onbenoemd laten wat in het kader van de internationale betrekkingen duidelijk benoemd moet worden. In dat kader zal ik mijn bijdrage verweven met enkele kritische kanttekeningen bij de tekst van de buitenlandbegroting.

De regering schrijft de Nederlandse belangen centraal te stellen en daarmee samenhangend een betere wereld te willen nastreven. Een rechtvaardige en veilige wereld. Welnu, dat wil de PVV ook. Mijn fractie ziet echter de noodzaak voor nuances in de praktische uitwerking van die woorden. Daarbij is het van primair belang oorzaken en gevolgen goed te onderscheiden en deze concreet en correct te benoemen. Want benoemen levert het cement voor bouwen.

Een voorbeeld: de regering redeneert dat armoede en uitzichtloosheid niet alleen massamigratie en mensenhandel in de hand werken, maar ook extremisme. Ik veronderstel dat hier met name wordt gedoeld op islamitisch extremisme. Maar dat wordt niet ingevuld.

Nu zal ik niet ontkennen dat armoede en uitzichtloosheid extremisme kunnen bevorderen. Maar het is een misverstand dat armoede en uitzichtloosheid extremisme zouden veroorzaken. Extremisme behoeft een radicale ideologie. Bij afwezigheid daarvan leiden armoede en uitzichtloosheid slechts tot lethargie. Wij hebben dat kunnen zien bij de Aboriginees in Australië en bij de onaanraakbare kastelozen in India. Zij hebben nimmer zelfmoordaanslagen gepleegd of de vernietiging van een andere cultuur nagestreefd. Armoede en uitzichtloosheid op zichzelf veroorzaken geen extremisme. Mohammed Atta was geen kansarme jongere maar een young urban professional, een yuppie, net als Mahmoud Ahmadinejad.

Voorzitter, ik ben bij het lezen van de begroting op meer onbevredigende analyses gestuit. Zo stelt de regering dat "nieuwe regionale grootmachten een steeds nadrukkelijker stempel op de loop der gebeurtenissen drukken". Oók mijn fractie onderkent de rol van opkomende economische tijgers. Ik denk aan China, India en Brazilië. Maar wordt hier door de regering niet om de hete brij heen gedraaid? In de begroting komen de woorden islam en islamitische immers niet één keer voor. Niet één keer! Echter, het zijn toch óók islamitische spelers die een steeds nadrukkelijker stempel op de loop der gebeurtenissen drukken? Het gaat om staten als Iran en Saoedi-Arabië en om organisaties als de taliban, Hezbollah en de transnationale Moslim-broederschap. Het gaat ook om de Organisatie van de Islamitische Conferentie, de OIC. Dat is geen religieuze instelling maar een politiek lichaam. En de OIC bestrijdt onze Westerse beschaving. Dat blijkt alleen al uit artikel 24 van haar 'Verklaring van de rechten van de mens'. Daarin stelt de OIC dat ‘alle rechten en vrijheden zijn onderworpen aan de islamitische sjaria’.

Voorzitter, deze spelers bestrijden de democratieën van het Westen. Zij hebben dezelfde wereldmissie. Daarbij wijken hun onderlinge onenigheden uiteindelijk voor een collectieve doelstelling.

Voorzitter, de regering stelt terecht dat Nederland zal moeten investeren in relaties met opkomende machten. Maar hoe ziet de regering dit met betrekking tot het radicale islamitische machtsblok?

Voorzitter, de regering benoemt 'de' uitdagingen van de 21ste eeuw en benadrukt dat die stuk voor stuk grensoverschrijdend van aard zijn. Genoemd worden de financieel-economische crisis; klimaatverandering; de bedreiging van de biodiversiteit; schaarstevraagstukken; kernwapens; internationaal terrorisme en epidemieën. De vierde wereldoorlog, waarin wij ons sinds 9/11 bevinden, komt echter op het lijstje niet voor. Trouwens: in die oorlog is internationaal terrorisme slechts een tactisch wapen.

Voorzitter, wij kampen hier met een concrete en immense uitdaging die ook nog eens grensoverschrijdend van aard is. Maar hij wordt door de regering niet genoemd.

Voorzitter, ik wil hier enkele van die islamitische spelers noemen en uit hun politieke programma citeren. Laat ik beginnen met de Pakistaanse denker Sayyid Abdul Ala Maududi, die geldt als een van de belangrijkste politieke ideologen van de moderne tijd. Van hem zijn de woorden: "Maar de waarheid is dat de islam niet de naam van een religie is, noch is moslim de titel van een natie. In werkelijkheid is de islam een revolutionaire ideologie en een programma dat de sociale orde van de hele wereld wil veranderen, en in overeenstemming met zijn eigen leerstellingen en idealen wil herbouwen. [...] De islam wenst alle staten en regeringen die zich keren tegen de ideologie en het programma van de islam te vernietigen. Waar dan ook ter wereld."

Maududi's woorden inspireerden de vaders van de soennitische Moslimbroederschap, Hassan al-Banna en Sayyid Qutb. Ze inspireerden Abdullah Azzam, de mentor van Osama Bin Laden. Ze inspireerden de Turkse Milli Görüş-stichter Necmetting Erbakan en ze inspireerden de sji´itische Iraanse leider Ayatollah Khomeini. Maududi's woorden raakten uiteindelijk tot over de zee, tot in Manhattan. Als een donderslag bij heldere hemel. Zijn woorden spelen momenteel een hoofdrol in de destabilisering van Egypte en van kernmacht Pakistan, nu nog bondgenoten van het Westen, morgen wellicht bondgenoten van Iran. Maar in de begroting lees ik daar niets over. Ontkent de regering het bestaan van dit conflict?

Voorzitter, van alle kanten roepen islamitische voorlieden dat zij met ons in oorlog zijn.

Dat doen ook leiders van de Hamasbeweging. Dat is de Moslimbroederschapafdeling die de staat Israel en het Joodse volk direct naar het leven staat. Hamas-parlementariër Yunis Al-Astal sprak de volgende woorden in een uitzending van de tv-zender van Hamas en ik citeer: " Als Allah het wil, zal heel binnenkort Rome worden veroverd, gelijk gebeurde met Constantinopel. Zoals dat door onze profeet Mohammed werd voorspeld. [...] Deze hoofdstad van hen wordt een vooruitgeschoven post voor de islamitische veroveringen. Deze veroveringen zullen zich over geheel Europa uitbreiden en zich vervolgens richten op de twee Amerika's en zelfs op geheel Oost-Europa." Einde citaat.

Deze woorden sluiten naadloos aan op die van sjeik Yusuf al-Qaradawi. Dat is de geestelijk leider van de Moslimbroederschap die wereldwijd actief is, ook in ons land. Deze griezel stelt het Joodse volk een nieuwe genocide in het vooruitzicht maar hij wordt in het Westen door velen als gematigd betiteld.

Dit zegt Al-Qaradawi over ons, ik citeer: "De islam zal als een veroveraar en als een overwinnaar terugkeren naar Europa, na daaruit twee keer te zijn verdreven; de ene keer vanuit het zuiden, vanuit Andalusië; de tweede keer vanuit het oosten". Einde citaat.

Maar in de begroting lees ik helemaal niets over deze dreigementen. Alsof ze afkomstig zijn van zonderlinge en kansloze utopisten. Alsof ze afkomstig zijn van primitieve geitenhoeders die de karavaan van de vooruitgang gemist hebben.

Voorzitter, deze ontkenning van de voor iedereen zichtbare realiteit is symptomatisch voor het Europese denken. De leerlingen van Schuman en Monet hebben een verenigd Europa tot stand gebracht. Maar zij hebben de wil noch de moed getoond om de Europese beschaving tegen nieuwe uitdagingen te verdedigen. Bovendien hebben zij de poorten van Europa wagenwijd opengezet voor migranten uit islamitische landen. Ook hebben zij de achterdeur opengezet voor agenten en instellingen van de islamistische beweging, en zelfs voor een Turks paard van Troje. Dat verdient die naam eigenlijk niet. De afzenders ervan steken hun doelstellingen namelijk niet onder stoelen of banken. Ik heb het over instellingen van de Turkse staat. Op de eerste plaats Diyanet, het directoraat religieuze zaken. Dat heeft in ons land een dikke vinger in de moskeepap.

Voorzitter, voor een goed begrip ga ik even terug in de tijd, naar 1998. Toen was de huidige Turkse leider Erdoğan nog burgemeester van Constantinopel. Hij heeft destijds gezegd: "Minaretten" zijn onze bajonetten, koepels onze helmen, moskeeën onze kazernes en gelovigen onze soldaten". Tien jaar later, in zijn functie van premier, heeft Erdoğan op Europese bodem Turkse toetreding tot de Europese Unie geëist. In één adem heeft hij toen de in Europa woonachtige Turken voorgehouden dat hun assimilatie in Europa “een misdaad tegen de mensheid” zou zijn.

Drie jaar eerder was Erdoğan nog uitgeroepen tot 'Europeaan van het Jaar'. Maar hij is in feite een anti-Europeaan. Hij komt uit de politieke school van eerder genoemde Necmettin Erbakan, oprichter en leider van de Turks-nationalistische moslimbeweging Millî Görüş. Die organisatie ging in 1975 van start met een gelijknamig manifest. Daarin schetste Erbakan het volgende toekomstbeeld van Turkije: islamitisch, modern, economisch sterk en met een leidende rol in de islamitische wereld. Toenadering tot Europa werd door Erbakan toen nog van de hand gewezen, vanwege mogelijke afbreuk aan het islamitische karakter van Turkije. Hij zag de toenmalige Europese Economische Gemeenschap namelijk als een door zionisten en vrijmetselaars gesteunde katholieke organisatie. Ja, u hoort het goed.

Zoals bekend groeide Erbakans Millî Görüş al snel uit tot de belangrijkste organisatie van de Turkse diaspora in West-Europa, met honderdduizenden leden en de controle over een groot aantal moskeeën en sociaal-maatschappelijke instellingen. Met dit machtige apparaat in handen, heeft Erbakan op enig moment zijn visie op Turkse integratie in Europa bijgesteld. Hij vreesde niet langer de desislamisering van Turkije door Europees toedoen. Hij realiseerde zich dat Turkije en de Turkse diaspora een hoofdrol zouden kunnen spelen bij de islamisering van Europa. En dat voltrekt zich nu voor onze ogen.

De strategische doelstellingen van Millî Görüş worden inmiddels tientallen jaren openlijk in West-Europa verkondigd. In 1989 was Erbakan eregast op een Millî Görüş-bijeenkomst in Arnhem. Daar hield hij een onvervalst imperialistische toespraak. Hij zei onder andere, ik citeer: "De Europeanen zijn ziek. Wij hebben het medicijn om hen beter te maken. Heel Europa wordt islamitisch. Wij zullen Rome veroveren. Jullie zijn het nieuwe leger van Sultan Fatih. Europa zal de islam van jullie leren." Einde citaat.

Deze sultan Fatih veroverde in 1453 de christelijke metropool Constantinopel en in de jaren daarna grote delen van de Balkan.

Voorzitter, Turkije zakt terug in het duistere verleden van het kalifaat. Na de Eerste Wereldoorlog werden in het land zegenrijke hervormingen uitgevoerd, onder leiding van de seculiere leider Mustafa Kemal Atatürk. De sharia werd vervangen door Europese wetgeving en Koranscholen werden verboden. Ook verbood Atatürk het hoofddoekje. Ook hij noemde dat een vod. En hij zorgde hij ervoor dat vrouwen stemrecht kregen. Maar de islamitische krachten hebben zich inmiddels politiek teruggevochten.

Erbakans discipel Recep Tayyip Erdoğan won de verkiezingen en werd in 2003 premier. Hij is dat nog steeds. Een van zijn gevleugelde uitspraken is: “Democratie is als een tram. Als je je bestemming hebt bereikt stap je af”. In het kader van hun herislamiseringsprogramma, heeft de regering Erdoğan een zuivering en overname ingezet van de politie, de rechtbanken en de media. Tegenstanders werden gearresteerd. De banden met het islamistische regime in Iran werden door Ankara aangehaald. De relatie met de Joodse staat Israel werd actief beschadigd, ondermijnd en afgebouwd.

De speciale Europese rapporteur voor Turkije, CDA-Europarlementariër Ria Oomen, heeft vorige week nog eens bevestigd wat wij allang weten en ik citeer: "Het land is zó sterk in de greep van de islamisering, dat de Turkse overheid er niet in slaagt een scheiding met religie aan te brengen. Bovendien is er nog lang geen sprake van godsdienstvrijheid in Turkije; minderheden hebben nog altijd minder rechten dan moslims. De islam is én blijft dominant in dat land." Einde citaat.

Voorzitter, het is duidelijk dat de PVV volkomen gelijk had en heeft met de constatering dat Turkije in nog geen duizend jaar lid van de EU mag worden.

Wat ons betreft is er ook niets te vieren als in 2013 wordt herdacht dat Nederland en Turkije 400 jaar diplomatieke betrekkingen onderhouden. Want wij vieren liever geen feestjes met regimes die liberale vrijheden de nek willen omdraaien en die de sharia willen invoeren. Wat ons betreft hoeft de minister volgende maand dus niet naar Ankara om dat jubileum te gaan voorbereiden. En wat mij betreft krijgt Erdoğan een passend jubileumgeschenk: een exemplaar van de memoires van Atatürk. Gesigneerd door mijn fractievoorzitter, Geert Wilders.

Voorzitter, een andere islamitische spreekbuis die ik hier wil opvoeren is de Iraanse president Mahmoud Ahmadinejad. Die roept met regelmaat op tot de vernietiging van de VN-lidstaat Israel. Mijn fractie vindt dat deze Ahmadinejad in verband daarmee voor een internationaal tribunaal moet worden gesleept, wegens oorlogshitsing en het aanzetten tot genocide. Wat ons betreft kan dat tribunaal ook het ICC in Den Haag zijn. Ziet de regering kansen om dit te bevorderen?

De regering schrijft dat Iran moedwillig een bedreiging vormt voor de vrede en veiligheid in de wereld. Nu nog de volledige erkenning van de onderliggende problematiek. Ik ga de regering daar even bij helpen: het gaat om de Islamitische Republiek Iran die sinds 1979 in permanente staat van oorlog met het Westen verkeert. Ahmadinejad en de zijnen worden niet gedreven door klassieke opvattingen over oorlog en vrede. Zij worden gedreven door een messiaans-islamitische droom waarin zij zelf de hoofdrol vervullen. Voorzitter, het vooruitzicht dat Iran over kernwapens zal kunnen beschikken is een nachtmerrie van de eerste orde. Want apocalyptische gelovigen als Ahmadinejad moeten in staat en bereid worden geacht die wapens daadwerkelijk in te zetten.

Ook al wordt daarmee een verwoestende tegenaanval uitgelokt. Een allesvernietigende wereldoorlog tegen de ongelovigen ligt in de filosofie van de Twaalvers besloten. Dat is de huisfilosofie van Ahmadinejad en zijn regime. Zij zeggen de eindstrijd voor de deur staat. Het gaat hen daarbij niet om de overwinning van Iran, maar om die van Allah. En moslims die het martelaarschap daarbij verwerven, verwerven het eeuwige leven in een landschap met rivieren van wijn. En in het gezelschap van tientallen bereidwillige maagden. Zo banaal luidt het recept voor onze ondergang. Velen noemen Ahmadinejad en de zijnen krankzinnig, maar dat zijn zij niet. Het zijn rationele en calculerende gelovigen met een missie. Het zijn Mohammad Atta's met een luchtmacht en straks met een atoombom. Alles moet worden gedaan om deze lieden de voet dwars te zetten, inclusief wurgsancties, een dagvaarding voor Ahmadinejad en een Europees reisverbod voor functionarissen van het regime. Het is echter de vraag of wij niet al te laat zijn. Graag een reactie van de regering.

Voorzitter, ik ga terug naar de tekst van de begroting. De regering ziet kunst als een internationale taal die de banden tussen landen en samenlevingen versterkt. "Culturele diplomatie"" stelt Nederland in staat als klein land een grote rol te spelen in het buitenland. En internationale culturele uitwisseling is dan ook een belangrijk onderdeel van het buitenlands beleid. Dat klinkt prachtig. Maar hoe stelt de minister dat voor in landen als Saoedi-Arabië, Iran en Soedan? Welke cultuuruitingen worden daar door onze ambassades uitgedragen? Gaat het om klompen en tulpen of om Spinoza en Mulish? En wat stellen die verlichte moslimstaten daar eigenlijk tegenover?

Voorzitter, soms denk ik dat wij een gezond gevoel voor humor naar die chagrijnige landen moeten exporteren. Ik las het afgelopen weekend dat enkele Saoedische 'kwaliteitsmedia' zelfs de Amerikaanse komiek Andy Borowitz serieus hebben genomen. Borowitz had een column geschreven met daarin de zinsnede en ik citeer: "In zijn laatste poging om het met de Republikeinen in het Congres ergens over eens te worden, heeft president Barack Obama vandaag gezegd dat hij bereid was toe te geven dat hij een moslim is". Einde citaat. De column leidde tot chocolade krantenkoppen als: "Obama: 'Ik ben bereid om te verklaren dat ik moslim ben'." Twee Saoedische media namen bovendien klakkeloos het volgende Obamacitaat uit Borowitz' column over en ik citeer: "Mijn geboorteplaats was altijd onderhandelbaar en zal dat altijd zijn". Einde citaat. Waarvan acte, zal ik maar zeggen.

Voorzitter, de PVV is blij met de oprichting van het Haagse International Center for Counter-Terrorism, dat onlangs officieel zijn deuren heeft geopend. Ik spreek de hoop uit dat dit gesubsidieerde centrum niet in politiek-correcte derwishbewegingen zal grossieren. Ik hoop dat het onafhankelijk en wetenschappelijk zal onderzoeken en rapporteren. Ook als onderzoeksopdrachten en conclusies zich niet met de diplomatieke wenselijkheid verhouden. Ik zeg dat voorzitter, in het licht van een geheim memo van minister Hillary Clinton over de financiering van terroristische groeperingen vanuit de Golfstaten, met name Saoedi-Arabië. Inmiddels is dat memo via Wikileaks uitgelekt. Het bevat de volgende zinsnede: 'Donors in Saoedi-Arabië vertegenwoordigen de belangrijkste financieringsbron van soennitische terroristische groeperingen wereldwijd'.

Aan de minister de vraag: was deze of vergelijkbare informatie bij zijn ministerie bekend?

En zo ja, wat is daar dan mee gedaan? Heeft de regering het Saoedische regime hierover benaderd? Zo nee, is de minister dat dan alsnog van plan? Het gaat kennelijk om een concrete en ernstige bedreiging van onze veiligheid. Die bedreiging wordt gefinancierd vanuit wat een bevriende staat heet te zijn. Diezelfde staat is een van de meest systematische mensenrechtenschenders ter wereld. Het is een islamitische apartheidsstaat waar slavernij bestaat en waar het voor Joden en christenen verboden is hun godsdienst te belijden. Laat staan dat er synagoges of kerken gebouwd kunnen worden. Diezelfde staat financiert het liefst op iedere Hollandse straathoek een moskee. Vanuit die staat vergiftigen satellietzenders de opvattingen van talloze moslims in het westen. Wat gaat de regering doen om de verwoestende Saoedische invloed op onze Westerse samenleving tegen te gaan?

Voorzitter, het grootste deel van mijn inbreng is gewijd aan de grootste bedreiging van onze beschaving, een bedreiging die in de begrotingsstukken onbenoemd is gebleven. Maar er is natuurlijk meer mis op de wereld.

Enkele korte observaties.

Dit jaar is het 60 jaar geleden dat China het vreedzame Tibet binnenviel en bezette. China heeft geen enkele historische, culturele of etnische verwantschap met Tibet en de Tibettanen. Toch werd het bezette gebied gekoloniseerd alsof het altijd bij China gehoord had. Maar de wereld zwijgt daarover. Waarschijnlijk omdat China een maatje te groot is.

Een andere bezetting plus kolonisatie waarover in de begroting wordt gezwegen is die van Noord-Cyprus. Een lidstaat van de EU wordt deels bezet en gekoloniseerd. Maar dat lijkt niet echt te boeien.

Speciale aandacht wil ik vragen voor de moeilijke positie van christenen in de islamitische wereld, vooral in Indonesië, Pakistan en Irak. Zij dreigen door de jihad te worden vermalen. Ook hier is onze cultuur op de terugtocht.

Voorzitter, de Partij voor de Vrijheid is de mensenrechtenpartij bij uitstek. Wij signaleren dat de islamitische landen tot de ernstigste mensenrechtenschenders behoren. Maar wij signaleren ook dat zij volledig of grotendeels met hun wandaden kunnen wegkomen. Tegelijkertijd hebben deze staten de middelen in handen om de enige rechtstaat in het Midden-Oosten, Israel, constant ritueel te veroordelen. Zij staan vooraan Er moet subiet een eind komen aan die 'lawfare' tegen Israel. De PVV is verheugd dat de minister van Buitenlandse Zaken daar werk van wil maken. Maar eigenlijk moeten de rollen worden omgedraaid. De werkelijke schenders moeten te schande worden gezet in de internationale mensenrechtenorganisaties die zij nu nog controleren.

Voorzitter, de laatste noten op mijn zang gaan over Israel en Palestina. Ik borduur even voort op de wijze woorden die mijn fractievoorzitter ruim een week geleden in Tel Aviv heeft gesproken.

Er is een goede reden waarom de PVV zich juist nu duidelijk uitspreekt voor een twee-statenoplossing. Door anderen wordt namelijk gestreefd naar een drie-statenoplossing: twee Palestijnse staten en een Joodse staat.

Palestina 1, Palestina 2 en Israel. Palestina 1 bestaat al, voorzitter. Het ligt in Jordanie. Dat blijkt uit de geografische en historische feiten. Dat blijkt ook uit verklaringen van Arabische leiders, waaronder de bekendste koning van Jordanie, Hoessein. Deze zei in 1981 nog: “Jordanie is Palestina en Palestina is Jordanie”.

Dat zijn woorden waarbij mijn fractie zich graag bij aansluit. Ter wille van de vrede, voorzitter. Ter wille van de vrede.

De PVV heeft oog voor het lot van de Palestijnse Arabieren die als gevolg van de Arabische agressie van 1948 naar de omliggende Arabische landen moesten vluchten en daar in vluchtelingenkampen werden vastgehouden. Om als politiek wapen tegen Israel te dienen. Deze vluchtelingen en hun miljoenen nakomelingen kregen voorgespiegeld dat zij zouden kunnen terugkeren na de aangekondigde vernietiging van de Joodse staat. Intussen werden alle andere vluchtelingenvraagstukken van na de Tweede Wereldoorlog opgelost. Tientallen miljoenen mensen werden vreedzaam geherhuisvest. Ook het Joodse vluchtelingenvraagstuk werd opgelost. Van de bijna een miljoen Joden die na 1948 de Arabische wereld hadden moeten ontvluchten werden er ruim 600 duizend in Israel opgevangen en geïntegreerd. De Palestijns-Arabische vluchtelingen werden echter tot een eeuwig slachtofferschap veroordeeld. Volgens de UNRWA zijn ook alle generaties na hen vluchteling, tot het einde der tijden. Dat geldt alleen voor de Palestijnen en het is hun vloek geworden. Zij zijn gehospitaliseerd als uitkeringstrekkers. Zonder perspectief, om als wapen tegen Israel te kunnen dienen.

En dat terwijl er een Palestijnse staat bestaat die hen een menswaardig bestaan zou kunnen bieden: Jordanie. Jordanie is in alle opzichten Palestijns-Arabisch, behalve waar het zijn koningshuis betreft. Dat werd destijds door de Britten geïmporteerd uit Mekka.

Voorzitter, mijn fractie ziet geen enkele reden om de Palestijnse Arabieren hun nationale tehuis te onthouden. En wij zien geen enkele reden om hen als conflictveroorzaker te handhaven. En dat ook nog eens op onze kosten. Want hun uitkeringssituatie heeft vele miljarden gekost en daar draagt Nederland nog steeds aan bij.

Het Palestijns-Arabische vluchtelingenvraagstuk is een kustmatig vraagstuk dat de vrede bedreigt. Het moet worden opgelost maar daarvoor is wel een paradigmaverandering nodig. En zoals wel vaker het geval is moet die kennelijk van de PVV komen.

Voorzitter, het speldje op mijn revèr is de Leeuw van Juda. Ik het ooit gekregen van Teddy Kollek, die van 1965 tot 1993 burgemeester was het de Israelische hoofdstad Jeruzalem. De leeuw van Juda staat ook op de stadsvlag van Jeruzalem. Veel collega’s weten dat die vlag op mijn werkkamer hangt. Jeruzalem is al ruim 3000 jaar de politieke en religieuze hoofdstad van het Joodse volk. De staat Israel geeft uitdrukking aan het recht op zelfbeschikking van dat Joodse volk. Ongedeeld Jeruzalem, gelegen op de bergen van Judea, is de eeuwige en hoofdstad van Israel. Maar de Nederlandse ambassade in Israel staat in Ramat Gan, aan de kust van de Middellandse Zee. Voorzitter, mijn partij roept de regering op de Nederlandse ambassade terug te verplaatsen naar de hoofdstad van de Joodse staat Israel.

Voorzitter, ik sluit af.

In de komende regeerperiode treft u ook een kritische PVV op uw pad. 'We agree to disagree', maar wij zullen onze mond nooit houden waar de waarheid ons gebiedt te spreken.

PVV.
.

8 december 2010

Koningshuis Saudi-Arabië 'seks, drugs en rock 'n roll'

RIAAD - Wie dacht dat Saudi-Arabië een land was waar iedereen zich aan de streng islamitische wetgeving houdt, heeft het mis. De gewone sterveling wordt bestraft voor drankgebruik, maar het koningshuis is 'seks, drugs en rock 'n roll'.

.

5 december 2010

da's nou mooi


Palestijnen helpen Israël

Palestijnse brandweermannen zijn in Israël gaan helpen met het bestrijden van een grote bosbrand

Lees hier alles over.

.

4 december 2010

wikileaks = CIA-uitvinding ?


Blijf voortdurend alles wantrouwen. Lees Klokkenluiders-online hier.
.

religie maakt verschil

"..Verbazingwekkend is, dat de 800.000 van oorsprong Arabische Chilenen, 5% van de meer dan 16 miljoen inwoners van het land, prima zijn geïntegreerd..."

HVV

moderne tijden zonder menselijkheid maar wel met oost-blok toestanden


En dat in Nederland! Het oost-blok is ons ongezien en sluipenderwijs zomaar 'overkomen'. T-mobile, connexion, NSB, de banken, de overheden ... (enzovoort, enzovoort)

In de Telegraaf vandaag een voorbeeldje over de NS(B):

Rood kaartje voor NS
door Jos van Noord
Heeft opoe het verkeerde kaartje? Aanpakken: boete, vuistslag en hupsakee die bagage de trein uit, mijn trein! Wie nog dacht dat de spoorwegen er voor de reizigers waren, is nu wel genezen. NS is er voor laffe conducteurs, bij wie je géén kaartje kunt kopen, maar die als bezetenen jagen op oudjes die niet het goede kaartje hebben of bejaarde passagiers die twee minuten te vroeg instappen, met hun dalurenkaart.


.

'Merkel dreigt uit de euro te stappen'

BERLIJN - De Duitse bondskanselier Angela Merkel heeft voor het eerst gedreigd dat de Duitsers uit de euro stappen als het haar niet lukt nieuwe spelregels te dicteren. Dat schrijft The Guardian op basis van een bron die aanwezig was op het diner bij de EU-top 28 oktober waar Merkel dit gezegd zou hebben.


.

27 november 2010

schild

geen reden tot juichen

Het zou goed gaan met de integratie. Dat was de teneur in de media naar aanleiding van het net verschenen Jaarrapport Integratie van het CBS. Dat bleek toch weer een gevalletje van een te snel gelezen persbericht. Wie het rapport echt leest, krijgt een heel ander beeld.


.

Femke, wat doe je nou?

Wat ik nu weer lees van je, het lijkt alsof je je aan de laatste strohalm probeert vast te klampen. Nederland krijgt een rechts kabinet en nu begin je wel hele rare stuiptrekkingen te vertonen. “Links moet orthodoxe Islam hard aanpakken” Lees verder.

'The Euro Game Is Up! Who the hell do you think you are?' - Nigel Farage MEP

12 november 2010

Look out, your medicine is watching you

De implanteerbare chip, onvermijdelijk voor ieder individu, komt er in sneltreinvaart aan. Stap voor stap gaan we ernaar toe. Eerst via hippe Disco-Tech, dan via medische 'vooruitgang' en uiteindelijk kan niemand meer een chip weigeren, want zonder chip besta je dan niet meer. Geen werk, geen geld, geen eten, want geen chip! Eerst een nummer, dan een magneetstrip op een kaartje, dan een chip op zo'n kaartje, dan ...

Nu nog ondenkbare onzin. Maar dat waren de open grenzen binnen de E.E.G. ook destijds. Internet (en iedereen een PC thuis), waarvan we nu zwaar afhankelijk zijn was 20 jaar geleden ondenkbaar. Pinnen was 30 jaar geleden ondenkbaar. Giraal betalingsverkeer was 50 jaar geleden uiterst futuristisch. De Euro. Ondenkbaar. Een Europese grondwet, .. hahahah! Ondenkbaar. Een Europees Islamitisch Kalifaat. Pffff, ... da's lachen! Ondenkbaar. Chips in je lijf? Je bent gestoord!

Het instorten van de Amerikaanse economie? Vijf jaar geleden ondenkbaar, nu aan het gebeuren. China als nieuwe supermacht? De eigenaren van Griekenland, Portugal en straks misschien Ierland? Bijna werkelijkheid. Vijf jaar geleden ondenkbaar. Kabinet Rutten? Straks kabinet Wilders? Denkbaar?

Chips in je hoofd, nu ondenkbaar, straks ...

het einde

.

er gaat ZEKER een burgeroorlog komen

Dan trappen we het tuig allemaal in een keer ONS land uit! Ook de Britten doen mee.

Radicale moslims verstoren dodenherdenking in Londen

donderdag 11 november 2010 18:08

Een groep extremistische moslims heeft de dodenherdenking de de Britse hoofdstad Londen verstoord. Ongeveer dertig moslims verbrandden klaprozen, het symbool van de herdenking. Ook riepen ze leuzen als 'Britse soldaten moeten branden in de hel'.

Elsevier.

.

Marokkaanse meiden mishandelen 'Hollandse varkenshoer'

ROTTERDAM - Enkele rondhangende meisjes hebben een Rotterdamse bejaarde in een scootmobiel mishandeld. De 82-jarige vrouw wilde in haar stad gebruik maken van een lift bij een metrostation aan de Gerdesiaweg, maar dat stonden de jongeren niet toe. De dame werd bij het incident keihard in haar gezicht geslagen.

.

11 november 2010

Eindeloos bewustzijn

Get Microsoft Silverlight
Bekijk de video in andere formaten.

Nederland wordt onherroepelijk islamitisch land

... inclusief sharia, eerwraak, religieuze moordpartijen en slavernij. Dat 'zegt' Ewald Engelen, bijzonder hoogleraar etnisch ondernemerschap aan de Universiteit van Amsterdam, vrijdag in zijn oratie.

Kunnen wij dat verdragen?

.

5 november 2010

economisch - maatschappelijke ramp

.. voor de westerse wereld dreigt er een ongenadeloze economische en maatschappelijke ramp. Velen zullen werkeloos worden en aan de bedelstaf raken. Velen zullen sterven. De welvaart in de wereld zal namelijk 'eerlijk' verdeeld worden. Dus Wij een beetje minder en Zij een beetje meer. De socialisten beginnen enigzsins hun zin te krijgen. In China begint het '..en Zij een beetje meer ..' het eerst. En in India, Zuid-Amerika. Niks Rusland, Afrika, die komen pas later, als China het wil. China wordt namelijk de nieuwe wereldmacht en daar kunnen we helemaal niets aan doen. De communisten hebben namelijk de kracht van het kapitalisme ontdekt.

Maar eerst komt er een nieuwe economische orde, onder leiding van de USA. Ze zullen namelijk het stokje overdragen aan hun opvolgers, de Chinezen en dat gebeurt met een stevige economische crisis. En dat begint nu.

Niet de regeringsleiders zijn overigens aan de macht, het zijn de particulieren die de banken bezitten, inclusief alle centrale banken in de wereld. Deze particulieren hebben thans besloten dat het moment is aangebroken om de machtsoverdracht te doen verwezenlijken. Ze deden dit door 600 miljard dollar aan extra geld ten behoeve van de Amerikaanse economie te creeren. Uit het niets , zoals altijd. Zij weten dat dit de genade klap is.

Advies: koop een vuurwapen met veel munitie. Hamster houdbare etenswaren zoveel als je kunt en sla veel water in, ook jerry-cans kraanwater. Koop een olie-toestel , zodat je kunt koken. En veel olie. Zuivere olie.

En bid voor je familie. De 600 miljard zullen alles en iedereen op aarde in diepe ellende gaan storten. Wees dus voorbereid en ingelicht.

... Chinese Professor ...

.

doorbraak bij links?

Doorbraak tegen het moslimfundamentalisme of valt dat wel mee (tegen !) Vertrouw links nooit, de zachte heelmeesters. Maar lees toch eens wat sommige linksmenschen te weten gekomen zijn. Dat geeft wel een beetje hoop. Klein beetje, maar toch.

.

Co2 = OkayHoe meer CO2, hoe beter
.

Gooi deze jodenvriend de kerkers in!

Top column van Afshin Ellian. Waarschijnlijk moet je eerst even registreren (gratis): Lees hier Elsevier.


,

Good people!


Het Netwerk Vrijzinnige Marokkaanse Nederlanders vindt dat de Marokkaanse overheid moet stoppen zich te bemoeien met Marokkaanse Nederlanders. Logisch, maar blijkbaar een moeizame zaak. Er is hoop. Lees het artikeltje hier.
.

2 november 2010

Belgium the death of a nation

Verenigde Nazi's ...

Ook Unesco doet mee aan delegitimering van Israel.

wees waakzaam

.

Duitsland ontwaakt

Duitse minister hekelt vijandige moslimjeugd

BERLIJN - De Duitse minister Kristina Schröder van Familiezaken heeft kritiek op de vijandigheid van jonge moslims. De moslimjeugd scheldt volgens haar vaak Duitsers en christenen uit, zowel op schoolpleinen als in de metro.

Telegraaf

Evengoed doen wij er verstandig aan ons niet tot hun niveau te verlagen. Maar dat is niet gemakkelijk blijkens deze posting.

.

31 oktober 2010

stap voor stap

Stap voor stap steeds een klein stukje verder in de richting van de Duivelse Afgrond. In Belgie begint het al wat op te schieten:

Betalen kan voortaan met elektronische identiteitskaart

De elektronische identiteitskaart, de eID, kan voortaan gebruikt worden als betaalmiddel. De bedrijven Loyaltek en Proxyclick stelden de nieuwe toepassing vandaag voor in Sint-Lambrechts-Woluwe, in de eetzaal van kunstmestproducent Yara. Ze spreken van een wereldpremière. Lees verder.

En dit berichtje:

Europa werkt aan mega-Big Brother

Binnen het Europees parlement zijn grote vraagtekens over een project dat een verregaande inbreuk maakt op de privacy van burgers. Dat alles in het kader van terrorisme- en criminaliteitsbestrijding. Lees verder.

En ga als de sodemieter hiernaartoe: http://weblogs.vpro.nl/thema/category/privacy/ en bekijk de video:

Get Microsoft Silverlight
Bekijk de video in andere formaten.

29 oktober 2010

Stuur alle Turken terug naar Turkije

Stuur ze allemaal maar terug want van hun overheid hoeven ze niet in ons land in te burgeren. Prima. Wegwezen dan. Allemaal.

Dit staat in de krant vandaag:


'TURKEN HOEVEN NIET IN TE BURGEREN'

ISTANBUL - De Turkse regering vindt dat er een einde moet komen aan de Nederlandse inburgeringsplicht voor Turken. Turkije ziet in die plicht een onrechtmatige aantasting van de rechten van Turken.


Rechtbanken in Rotterdam en Roermond bepaalden onlangs dat de inburgeringsplicht voor Turken in strijd is met het associatie-akkoord tussen Turkije en de EU. De Nederlandse staat is tegen die uitspraken in beroep gegaan.

Als de staat dat beroep verliest, wil het kabinet zich inspannen voor aanpassing van het verdrag, zodat Turken wél weer onder de inburgeringsplicht vallen. Maar de Turkse regering kondigt nu al aan dat zij zich tegen zo'n aanpassing van het verdrag zal verzetten, meldt De Volkskrant.

"Turkse burgers zijn op grond van het verdrag niet verplicht de cursussen te volgen", zegt de woordvoerder van de Turkse minister Faruk Çelik, verantwoordelijk voor Turken in het buitenland. "Wij gaan Nederland daaraan houden."

Turkije steunt de integratie van Turkse immigranten in de Nederlandse samenleving, maar is erop tegen dat de immigranten volledig opgaan in die samenleving. "Deze mensen zijn Turken en zullen dat altijd blijven."

'Rutte discrimineert'

Tegelijkertijd haalde de Turkse regering uit naar premier Mark Rutte naar aanleiding van zijn uitlatingen over Turkse paspoorten.

De Turken vallen over de opmerking van de Nederlandse premier in het debat over de regeringsverklaring, dat de Zweedse nationaliteit van staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten geen probleem is, maar dat het wel een punt van discussie was geweest als zij een Turks paspoort had gehad. Die uitspraken noemde de Turkse regering 'ongelukkig' en 'discriminerend'.

Çelik zei "niet in te zien hoe zo'n discriminerende opmerking bijdraagt aan de integratie van buitenlanders in Nederland”.

.

de muis zegt: "Opzouten met dat Turkse tuig, weg ermee"

.

28 oktober 2010

We gaan er flink op achteruit

Trouw: Nieuwe Nederlander heeft bruine ogen, getinte huid

lees dit rampscenario hier.

... en een commentaartje daarop:
"Volendam Spaans bloed? Onzin, een Spaanse enclave in de Tachtigjarige Oorlog had geen merendeels Zuid-Europese soldaten. Zeker niet boven de Rijn. Integendeel: de meeste huurlingen waren Vlamingen en Noord-Duitsers. Bovendien suggereert Trouw, dat katholieke enclaves Spaanse ondernemingen waren; onzin, want het waren producten van het lokale 'Germaanse' verzet tegen het nieuwe protestantse geloof. Zij bestaan in Noord-Holland, maar ook in Friesland en Groningen. Volendam is raciaal veel noordser dan vele calvinisten in Amsterdam, die van Fransen en Walen afstammen. Slechte research, Trouw!".

23 oktober 2010

Barry Madlener (PVV) in gesprek met Nigel Farage (UKIP)

Wie zijn dat toch, die dat doen??

Kinderen die bejaarden overvallen. Zware criminelen die doodgewone mensen thuis overvallen. Struikrovers langs de snelweg. Nooit hadden we er last van. En hoe haal je het in je hoofd om zoiets te doen?

Voor de 'gewone' hollandse crimineel gaan dit soort onmenselijkheden al gauw te ver. Er zijn grensen aan wat voor rottigheid je uithaalt.

Maar niet voor kampers. Niet voor Marokkanen, Turken en verschillend soort Oost-blok tuig, die we er de afgelopen decenia in ruil voor minder paspoort controles, er op de koop toe bij hebben gekregen. Dit minderwaardig volk kent onder hen regelrechte Untermenschen die in staat zijn tot dit soort daden.

Politie hebben we niet meer, dat zijn bonneschrijvertjes geworden. Ordediensten hebben we wel en die mogen wat vaker hun werk gaan doen.


Kinderen 'zorgmijders' terroriseren bejaarden


Lees het artikeltje hier...

dit heeft geen zin:
huur deze gasten in:
Met wapens natuurlijk.

.

20 oktober 2010

jihad, overal

Voor moslims ben je nergens veilig, zelfs niet in een asielzoekers centrum. Hoe laag kun je gaan als 'mens'... Nou, de laagste stap is die als moslim, dan ben je dus al zwaar afgezakt en heel erg lang niet meer onder het normale volk als mens geweest. Maar een moslim ben je als iets dat gelijk staat aan .. een kakkerlak. (discrimineer ik nou? Ben ik een Islamofoob. .. GroenLinksoFoob?)

Kut wat erg. Telegraaf vandaag.

.. hieronder volluit:

'Christenasielzoekers bedreigd door moslims'
DEN HAAG - In veel asielzoekerscentra in Nederland worden christenen bedreigd of mishandeld door vaak islamitische medebewoners. Dat blijkt volgens Stichting Gave uit eigen onderzoek, waarvan de uitkomsten dinsdag waren te zien in het televisieprogramma Uitgesproken EO.

Een meerderheid van de Tweede Kamer pleit er op initiatief van de ChristenUnie voor de asielprocedure te stoppen van asielzoekers die zich herhaaldelijk schuldig hebben gemaakt aan ernstige bedreigingen of fysiek geweld. Ook wil het parlement dat minister Gerd Leers (Immigratie en Asiel) de exacte omvang van het probleem onderzoekt en een onafhankelijk meldpunt inricht waar asielzoekers anoniem kunnen aangeven dat ze zijn bedreigd of mishandeld door andere asielzoekers.

Volgens Stichting Gave, een christelijke organisatie die hulp biedt aan asielzoekers, krijgen christenen in 75 procent van de asielzoekerscentra te maken met discriminatie. In 67 procent van de centra komen (doods)bedreigingen voor en in 33 procent is er sprake van fysiek geweld. Volgens de medewerkers van de stichting, die 28 asielcentra onderzochten, zijn moslims meestal verantwoordelijk voor het geweld en de bedreigingen van de christelijke asielzoekers.

ChristenUnie-Kamerlid Joël Voordewind is geschokt over de praktijken en spreekt van „geloofsvervolging”. Vooral de groep ex-moslims die zich hebben bekeerd tot het christendom is volgens hem een kwetsbare groep. „Het is verschrikkelijk dat mensen, die vaak vanwege hun geloof vluchten naar Nederland en hier veilig zouden moeten zijn, hier onderdrukt worden”, stelde Voordewind.

Minister Leers zegt in een reactie dat hij het signaal uit de reportage serieus neemt. Hij wil het volledige onderzoek lezen om te bekijken of en welke maatregelen nodig zijn.

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) herkent zich „absoluut niet” in de uitkomsten van het onderzoek. „Veiligheid en leefbaarheid is de kern van ons opvangwerk. Mocht dit voor individuele bewoners in het geding komen, dan treffen wij passende maatregelen. Dit geldt niet alleen voor intimidatie op religieus gebied, maar ook als het gaat om een politieke overtuiging, etnische afkomst, seksuele geaardheid of andere aangelegenheden”, stelt het COA in een schriftelijke verklaring.
Mail dit artikel.

16 oktober 2010

2 oktober 2010

De aanval

Door Carel Brendel

We staan aan de vooravond van het politieke proces tegen Geert Wilders en de vorming van een rechts kabinet met PVV-gedoogsteun. De heersende klasse zet een nieuw offensief in om religiekritiek in het algemeen en kritiek op de islam in het bijzonder buiten de orde te verklaren. Nieuwsuur na nieuwsuur krijgt de tv-kijker schrikbeelden voorgeschoteld over de inktzwarte toekomst, die ons wacht nu een kabinet van CDA en VVD gaat regeren met steun van Geert Wilders.

Lees verder !!

.

Nieuwe Nederlanders en honden

Als je leest hoe een kleine minderheid uit een bepaalde bevolkinggroep in Nederland gezellig en fijn, weer een mooie reactie op de Hollandse diervriendelijkheid tot uiting weet te brengen, dan .. dan rest er maar een ding waar je aan kan denken. INGRIJPEN, door onszelf, geen politie.

Hondje doodgeschopt

AMSTERDAM - Het weerloze hondje van de 75-jarige mevrouw Van der Meer is door Marokkaanse reljongeren in Amsterdam helemaal in elkaar getrapt. "Ze riepen 'honden zijn vies, wij vreten ze op'. En ze schopten haar keihard tegen de muur."

Lees dit bericht verder.
.

In je hemd zitten ...Telegraaf

Linkse politiek is oude politiek. Nieuwe inzichten maken noodzakelijk dat achterhaalde, politiek correcte dogma's moeten worden herzien. Wilders mag dan een beetje een bruut zijn en niet zo heel erg diplomatiek in zijn uitlatingen, hij is wel eerlijk, realistisch en heeft eigenlijk, grotendeels, gewoon gelijk. Dat ziet de gewone man op straat ook, de gewone vrouw op haar werk, met haar kind thuis, of wie, wat, waar dan ook. Alleen de VARA en VPRO loosers zijn nog niet zo ver. Geeft niet, komt vanzelf wel en anders gaan ze straks gezellig een kleine Linkse Minderheid vormen, zoals in de vorm van een stukje oud-hollands folklore ("zo waren veel Hollanders, vroeger, toen we nog niet beter wisten"). We kunnen ze in een museum stoppen, naast Troelstra.

eet smakelijk en stem VOOR!
.

25 september 2010

De globale opwarmingsagenda is dood – leve de overbevolkingagenda!

Na de niet ophoudende serie tegenslagen met de bedachte of verkeerd berekende klimaatopwarming heeft de globale elite een nog grotere paniekpropaganda knots uitgepakt: de overbevolking op de wereld! Een nu bekend geworden geheim rapport doet het ergste vermoeden. Lees beslist verder op A7 !!Bovenstaande afbeelding komt hier vandaan.

.

19 september 2010

GroenLinkse Nazi's vorderen Auto Verbot.


Lees het artikel hier.

En in de Telegraaf.

Wie zal dit soort van asociale anti-mensen van GroenLinks eindelijk eens een keer een halt toe roepen?

.

FRANCOISE HARDY - L'AMITIE (1965)

12 september 2010

onze extreem nazistische media


.. we hebben 't niet in de gaten, dat de media extreem nazistisch is. Ze doen dat namelijk heel erg subtiel, alleen een geoefend oog en oor herkent de smerigheid. Smerigheid verpakt in politiek correcte uitspraken, altijd links, sociaal, netjes. Keurig netjes. Pamela Geller en haar organisatie zijn volgens Willem Post zodoende, extreem, haat saaiend. Geen haan die er vervolgens naar kraait. Post heeft gesproken. Het Journaal vertelt de waarheid (waarin deze smeerlap zijn vuile leugens zonder enige tegenspraak gewoon kon spuien!). Geller is dus niet in de haak volgens deze vieze smerige nazi hond. Zoals Fortuijn ook niet in de haak was. En Wilders nu niet, De Muis niet en andere vrijheidstrijders ook niet.

Willem Post is een Enorme Boere LUL !!


Links Fascistische berichtgeving hier. (grappig niet?)

ongeloofelijk, linkse sukkels zijn echt heel, heel, heeeel erg dom (en levensgevaarlijk)!

.